Warunki korzystania

1. EFEKT WIĄZANIA. To jest wiążąca umowa między Tobą a forvetbet („nas”, „my”, „Firma”). Korzystając z witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://forvetbet.co („Witryna”), zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli w dowolnym momencie uznasz, że niniejsze Warunki użytkowania są nie do przyjęcia, musisz natychmiast opuścić Witrynę i zaprzestać korzystania z niej.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Szanujemy Twoją prywatność i pozwalamy Ci kontrolować sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. Pełne oświadczenie dotyczące naszej aktualnej polityki prywatności można znaleźć, klikając tutaj . Nasza polityka prywatności jest wyraźnie włączona do niniejszej Umowy przez to odniesienie.

3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem Kalifornii i Stanów Zjednoczonych i podlegają temu prawu, bez odniesienia do przepisów dotyczących kolizji praw. Ta witryna jest przeznaczona do użytku przez osoby fizyczne mieszkające w Stanach Zjednoczonych.

4. MINIMALNY WIEK. Aby uzyskać dostęp do tej witryny i uczestniczyć w niej, musisz mieć co najmniej 18 lat. Gwarantujesz i zapewniasz, że masz co najmniej 18 lat i możesz zawrzeć niniejszą Umowę z prawnego punktu widzenia.

5. PODPISY I E-MAILE E-BOOK. Masz możliwość, ale nie obowiązek, zarejestrowania się i otrzymania od nas darmowego eBooka. Jeśli to zrobisz, zgadzasz się na otrzymywanie od nas dalszych wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym.

6. KOMUNIKACJA E-MAIL. Kontaktując się z nami, wyrażasz zgodę i zgadzasz się na otrzymywanie od nas odpowiedzi na e-mail. Te wiadomości e-mail mogą mieć charakter komercyjny lub niekomercyjny. Niekomercyjne wiadomości e-mail mogą obejmować między innymi kwestie administracyjne i ogłoszenia o zmianach w niniejszych Warunkach, Polityce prywatności lub innej dokumentacji witryny.

7. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA.Firma może udostępniać Ci określone oprogramowanie za pośrednictwem Witryny. Jeśli pobierasz oprogramowanie z Witryny, uznaje się, że oprogramowanie, w tym wszystkie pliki i obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie generowane, oraz dane towarzyszące (łącznie zwane „Oprogramowaniem”) są licencjonowane przez Firmę, do osobistego, niekomercyjnego, tylko do użytku domowego. Firma nie przenosi tytułu ani praw własności intelektualnej do Oprogramowania, a Firma zachowuje pełny i kompletny tytuł prawny do Oprogramowania, jak również wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Użytkownik nie może sprzedawać, redystrybuować ani reprodukować Oprogramowania ani dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób konwertować Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka. Wszystkie znaki towarowe i logo są własnością Firmy lub jej licencjodawców i nie możesz ich kopiować ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób.

8. TREŚCI UŻYTKOWNIKA.Publikując, pobierając, wyświetlając, wykonując, przesyłając lub w inny sposób rozpowszechniając informacje lub inne treści („Treści użytkownika”) w witrynie, przyznajesz Firmie, jej podmiotom stowarzyszonym, kierownictwu, dyrektorom, pracownikom, konsultantom, agentom i przedstawicielom stałe niewyłączna licencja na korzystanie z Treści użytkownika w związku z prowadzeniem działalności internetowej Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych, kierowników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów i przedstawicieli, w tym między innymi prawo do kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego wyświetlania, publicznego odtwarzania, odtwarzania, edytowania, tłumaczenia i ponownego formatowania Treści użytkownika. Nie otrzymasz wynagrodzenia za Treści użytkownika. Zgadzasz się, że Firma może publikować lub w inny sposób ujawniać Twoje imię i nazwisko w związku z Twoimi Treściami użytkownika. Umieszczając Treści Użytkownika w serwisie,

9. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Korzystanie przez użytkownika z witryny jest przez cały czas regulowane i podlega prawom dotyczącym własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przesyłać ani w inny sposób nie rozpowszechniać żadnych informacji lub treści (łącznie „Treść”) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności stron trzecich. Zgadzasz się przestrzegać praw dotyczących własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej i będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia odpowiednich przepisów i za wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane przez Treści, które dostarczasz lub przesyłasz lub które są dostarczane lub przesyłane za pomocą Twojej nazwy użytkownika. Ciężar udowodnienia, że ​​jakiekolwiek Treści nie naruszają żadnych praw ani praw osób trzecich, spoczywa wyłącznie na Tobie. Wszystkie sprawy związane z ustawą Digital Millennium Copyright Act są przetwarzane zgodnie z naszymi Zasadami DMCA, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza DMCA u dołu strony.

10. NIEODPOWIEDNIE TREŚCI.Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przesyłać ani w inny sposób nie rozpowszechniać żadnych Treści, które (a) są zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe lub zawierające groźby; (b) popiera zachowanie, które może stanowić przestępstwo, pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszać obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub zagraniczne przepisy lub regulacje lub do nich zachęca; (c) reklamuje lub w inny sposób pozyskuje fundusze lub zachęca do zakupu towarów lub usług; lub (d) udziela porad medycznych innym użytkownikom. Firma zastrzega sobie prawo do zakończenia otrzymywania, przesyłania lub innej dystrybucji takich materiałów za pośrednictwem witryny oraz, jeśli ma to zastosowanie, do usunięcia wszelkich takich materiałów ze swoich serwerów.

11. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.Uzyskując dostęp do Witryny, zgadzasz się przestrzegać prawa i szanować prawa własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z Witryny jest przez cały czas regulowane i podlega prawom dotyczącym własności praw autorskich i wykorzystania własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przesyłać ani w inny sposób nie rozpowszechniać żadnych informacji lub treści (łącznie „Treść”) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności stron trzecich. Zgadzasz się przestrzegać praw dotyczących własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej i będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia odpowiednich przepisów i za wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane przez Treści, które dostarczasz lub przesyłasz lub które są dostarczane lub przesyłane za pomocą Twojego konta.

12. BRAK GWARANCJI. NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE. UDOSTĘPNIAMY STRONĘ „TAKĄ JAKĄ” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO WSZELKICH USZKODZEŃ LUB STRAT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUGI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYRAŹNIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE WITRYNY, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO LUB INNEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA LUB USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA ANI ŻE DZIAŁANIE STRONY LUB USŁUGI BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW.

13. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE JEST OGRANICZONA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEKOLWIEK RODZAJU (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, UTRATY ZYSKÓW LUB UTRATY DANYCH, NIEZALEŻNIE OD SZKODY ) WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB INNYCH MATERIAŁÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS. To ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy szkody wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub formy działania.

14. WITRYNY POWIĄZANE.Nie mamy kontroli i nie odpowiadamy za żadne strony internetowe lub materiały osób trzecich. Współpracujemy z wieloma partnerami, których strony internetowe mogą być połączone z Witryną. Ponieważ nie mamy kontroli nad treścią i działaniem tych witryn partnerskich i stowarzyszonych, nie gwarantujemy dokładności, aktualności, treści ani jakości informacji udostępnianych przez takie witryny i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niezamierzone, budzące zastrzeżenia, niedokładne wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem treści, które mogą znajdować się w tych witrynach. Podobnie, od czasu do czasu, w związku z korzystaniem z Witryny, możesz mieć dostęp do elementów treści (w tym między innymi witryn internetowych), które są własnością osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, treść,

15. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA.Nakładamy pewne ograniczenia na dopuszczalne korzystanie z Witryny. Zabrania się naruszania lub próby naruszenia jakichkolwiek funkcji bezpieczeństwa Witryny, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do treści lub danych, które nie są przeznaczone dla Ciebie, lub logowania się na serwer lub konto, do którego nie masz dostępu; (b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności Witryny lub dowolnego związanego z nią systemu lub sieci, lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia; (c) zakłócanie lub usiłowanie zakłócania usług dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesyłanie wirusa do Witryny, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą”, awaria ”lub inicjowanie ataku„ DDOS ”na Witrynę; (d) używanie Witryny do wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail, w tym między innymi promocji lub reklam produktów lub usług; (e) fałszowanie jakiegokolwiek nagłówka pakietu TCP / IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w jakiejkolwiek wiadomości e-mail lub w jakimkolwiek poście wykorzystującym Witrynę; lub (f) próby modyfikowania, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub w inny sposób zredukowania lub próby zredukowania do postaci zrozumiałej dla człowieka dowolnego kodu źródłowego używanego przez nas do udostępniania Witryny. Każde naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i / lub karną. lub w inny sposób redukuj lub próbuj zredukować do postaci zrozumiałej dla człowieka którykolwiek z kodów źródłowych wykorzystywanych przez nas do udostępniania Witryny. Każde naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i / lub karną. lub w inny sposób redukuj lub próbuj zredukować do postaci zrozumiałej dla człowieka którykolwiek z kodów źródłowych wykorzystywanych przez nas do dostarczania Witryny. Każde naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i / lub karną.

16. ODSZKODOWANIE. Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności za niektóre Twoje działania i zaniechania. Zgadzasz się zabezpieczyć i unieszkodliwić Firmę, jej podmioty stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i / lub kosztami osób trzecich (w tym uzasadnionymi honorariami prawników i kosztów) wynikających z dostępu do Witryny lub korzystania z niej, naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia lub naruszenia przez innego użytkownika konta jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Niezwłocznie powiadomimy Cię o wszelkich takich roszczeniach, stratach, zobowiązaniach lub żądaniach i zapewnimy Ci rozsądną pomoc na Twój koszt w obronie wszelkich takich roszczeń, strat, odpowiedzialności, szkód lub kosztów.

17. PRAWA AUTORSKIE. Cała zawartość Witryny lub Usługi to: Copyright © 2020 forvetbet.

18. ROZDZIELNOŚĆ; ZRZECZENIE SIĘ. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakikolwiek warunek lub warunek w niniejszych Warunkach użytkowania jest niewykonalny, wszystkie pozostałe warunki pozostaną nienaruszone i będą w pełni obowiązywać. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wcześniejszego, równoczesnego lub późniejszego naruszenia tych samych lub innych postanowień niniejszej Umowy i żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnioną przedstawiciel strony rezygnującej.

19. BRAK LICENCJI. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie powinny być rozumiane jako udzielenie użytkownikowi licencji na używanie któregokolwiek ze znaków towarowych, znaków usługowych lub logo należących do nas lub osób trzecich.

20. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Witryna jest kontrolowana i obsługiwana przez Firmę z jej biur w stanie Kalifornia. Domena witryny jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, a witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Docelowi odbiorcy tej witryny to wyłącznie osoby fizyczne ze Stanów Zjednoczonych. Firma nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały lub usługi, do których udzielono Ci dostępu, są dostępne lub odpowiednie do użytku w innych lokalizacjach. Korzystanie z Witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powinno być interpretowane jako celowe korzystanie przez Firmę z korzyści lub przywileju prowadzenia działalności w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji innym niż Kalifornia i Stany Zjednoczone.

21. ZMIANY. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków. Jeżeli Firma będzie dążyć do wprowadzenia takiej zmiany, którą uznamy za istotną według naszego wyłącznego uznania, będziemy:

(a) Przekaż powiadomienie e-mailem o wspomnianej zmianie na 15 dni przed wejściem zmiany w życie oraz
(b) Opublikuje na stronie głównej fakt, że poprawka zostanie wprowadzona.

Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna to postanowienie za nieważne, wówczas niniejsza klauzula dotycząca zmiany zostanie rozwiązana w ramach niniejszej umowy. Wszystkie zmiany Warunków dotyczą przyszłości.